Loading

Electronic Vibration Switch


สอบถามราคา

สวิตช์การสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหัววัดภายในแบบ accelerometer แผงวงจรและรีเลย์ไฟฟ้าหรือโซลิดสเตตหนึ่งหรือหลายตัวสำหรับการเตือนภัยและการหยุดเครื่องจักร วงจรภายในจะตรวจสอบระดับการสั่นของเซ็นเซอร์และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือค่าการเตือนภัย เมื่อระดับการสั่นสะเทือนเกินเกณฑ์นี้รีเลย์จะเปิดใช้งาน สวิตช์การสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับสวิตช์การสั่นสะเทือนแบบกลไก (Mechanical Vibration Switch) เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำ มีความสามารถในการหน่วงเวลาสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดพลาดที่อาจเกิดระหว่างการเปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องจักร และการเกิดการสั่นสะเทือนในระยะสั้น


ประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > สวิตช์การสั่นสะเทือน (Vibration Switches)
แท็ก : PCB IMI Sensor Vibration Switch Electronic vibration switch สวิตช์การสั่นสะเทือน 685B PCB Piezotronics